Veelgestelde vragen & antwoorden:
ontslagrecht voor werkgevers

Wet werk en zekerheid (Wwz) is sinds 1 januari 2015 in delen ingevoerd:

  1. Verbetering positie flexwerkers (1 januari 2015)

  2. Wijzigen ontslagrecht (1 juli 2015)

  3. Verkorting WW-duur (gefaseerd vanaf 2016)

Voorkom vervelende arbeidsconflicten en verdiep u in de materie. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan gerust uw vraag aan onze experts.

Welke regels wijzigt de Wwz?

De Wwz wijzigt regels op drie gebieden. Flexwerkers krijgen een versterkte rechtspositie. Het doel van de wetgever is dat het ontslag sneller, goedkoper en eerlijker wordt. De Werkloosheidswet (WW) is er meer op gefocust mensen weer snel aan het werk te krijgen. Helaas is in de praktijk de ontslagrecht nog niet echt snel, goedkoper en eerlijker. Er galmt veel kritiek over de invoering van Wwz. 

Verandert de opzegtermijn?

Daar verandert niets aan en blijft dus 1 tot 4 maanden. Wel is het uw werkgever toegestaan de proceduretijd van de UWV-procedure af te trekken van de opzegtermijn. Dit is alleen van toepassing bij 2 tot 4 maanden opzegtermijn. Ook bij de kantonrechter wordt de proceduretijd verrekend, behalve als de ontbinding een gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werkgever. Bent u ernstig verwijtbaar, dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst eerder laten eindigen.

Wat staat mij te wachten als ik werkloos raak?

Vanaf 1 juli 2015 moet u alle arbeid na een half jaar WW-uitkering als passend beschouwen. Daarnaast hebt u te maken met de inkomensverrekening (voorheen urenverrekening) in de WW vanaf de eerste dag dat u werkloos raakt. Als u de mogelijkheid hebt werkzaamheden te verrichten, leidt dat bij inkomensverrekening niet tot stopzetting van uw WW-uitkering, maar tot verrekening van een deel van de uit de door u verrichte werkzaamheden ontvangen inkomsten. Het is dus voor de WW-gerechtigde lonend om te werken, omdat immers maar een deel van de inkomsten in mindering wordt gebracht op uw WW-uitkering. Dat geldt ook als u een baan krijgt aangeboden, waarin u minder verdient dan wat u aan WW ontvangt.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

De kantonrechtersformule heeft plaatsgemaakt voor de transitievergoeding. Daarmee is er ook een einde gekomen aan de vrije keuze van de ontslagroute; de routes liggen sinds 1 juli vast. Zowel bij de ontslagroute via het UWV, als de route via de kantonrechter, kan een werknemer aanspraak maken op een transitievergoeding. Een transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 verschuldigd aan iedere werknemer in vast of tijdelijk dienstverband die ten minste 24 maanden in dienst is en wiens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt opgezegd, ontbonden of niet wordt verlengd op of na 1 juli 2015.

Vervalt het recht op transitievergoeding bij verwijtbaarheid?

Verwijtbaarheid van de werknemer speelt geen rol bij verschuldigdheid van de transitievergoeding. U kunt het vergelijken met een contractueel recht van de werknemer (zoals vakantiegeld) dat de werknemer stapsgewijs opbouwt en dat bij einde dienstverband moet worden uitbetaald. De transitievergoeding is alleen niet verschuldigd als de beëindiging geschiedt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Gelden de wijzigingen ook voor jongeren tot 18 jaar?

Voor jongeren tot 18 jaar met een klein dienstverband (minder dan 12 uur per week) is de ketenregeling niet van toepassing. Het contract dat loopt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar zal tellen als eerste contract in de ketenregeling. Leerarbeidsovereenkomsten (BBL) vallen buiten de ketenregeling.

Verandert de maximale duur van de WW?

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW stapsgewijs teruggebracht. Vanaf 2019 is de maximale publieke WW-uitkering dan nog 24 maanden (nu 38 maanden).

Wat als ik het oneens ben met de hoogte van de transitievergoeding?

Als uw werkgever de vergoeding waar u recht op heeft, niet betaalt of als u het oneens bent over de hoogte ervan, dan moet u dit binnen drie maanden na de dag dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd voorleggen aan de kantonrechter. Doet u dat niet binnen deze termijn, dan verliest u uw recht op de transitievergoeding.

Verandert de ketenregeling bij de Wwz?

De maximumtermijn van de ketenbepaling is per 1 juli 2015 van drie naar twee jaar teruggebracht. Binnen die twee jaar mogen er drie contracten voor bepaalde tijd worden gesloten. De onderbrekingstermijn tussen de tijdelijke contracten is van drie naar zes maanden verlengd. De nieuwe regeling wordt aangeduid als 3 × 2 × 6.

Mag er een proeftijd in een arbeidscontract worden opgenomen?

Uw werkgever mag sinds 1 januari 2015 geen proeftijd opnemen in een tijdelijk contract van 6 maanden of korter die op die datum is ingegaan. Er geldt ook een proeftijdverbod voor opvolgende arbeidscontracten en bij opvolgende werkgevers (opvolgend werkgeverschap en overgang van onderneming). Van opvolgend werkgeverschap is bijvoorbeeld sprake als u eerst als uitzendkracht werkzaam bent en vervolgens door de inlener voor dezelfde werkzaamheden wordt aangenomen.

Ik heb te maken met disfunctioneren in mijn functie. Waarom is een personeelsdossier nu nog belangrijker?

Als er sprake is van ontslag wegens disfunctioneren, is een actueel en volledig personeelsdossier sinds 1 juli 2015 belangrijker dan ooit voor uw werkgever. Werkgevers hebben de keus uit één enkele ontslaggrond en daarom wordt ontslag op basis van disfunctioneren moeilijker te realiseren. Bij uw beëindiging moet uw werkgever u tijdig laten weten: dat u niet voldoende functioneert, u de kans moet krijgen uw functioneren te verbeteren, uw niet goed functioneren niet het gevolg is van onvoldoende zorg van uw werkgever voor arbeidsomstandigheden, uw niet goed functioneren geen verband houdt met een gebrek aan scholing en herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is.

Staat uw vraag er niet bij?
Voorkom een arbeidsconflict en stel uw vraag aan onze experts.

Belangrijk! Wij gaan uiteraard zorgvuldig en betrouwbaar met uw persoonlijke gegevens om. 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan onze advocaat verstrekt.

Bedankt voor uw contact aanvraag. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Er ging iets fout. Probeer het nogmaals.